Politika životného prostredia

 

Vedenie spoločnosti ESA LOGISTIKA si uvedomuje svoju zodpovednosť za ochranu životného prostredia  pri realizácii podnikateľských aktivít. Preto prijalo tieto zásady environmentálnej politiky:
 • dodržiavať právne i iné požiadavky na ochranu životného prostredia, zachovanie prírodných zdrojov a zaistenie bezpečného pracovného prostredia,
 • udržiavať, rozvíjať a sústavne zlepšovať systém environmentálneho managementu, zavedené podľa normy ČSN EN ISO 14001 a dokumentované v Príručke integrovaného systému managementu (IMS) a nadväzujúcich organizačných smerniciach,  
 • rozhodovať o investičných zámeroch a ich realizácii s ohľadom na životné prostredie,
 • riadiť a vychovávať zamestnancov k zodpovednému chovaniu voči životnému prostrediu a dosiahnuť tak to, aby plne chápali, podporovali a presadzovali environmentálnu politiku spoločnosti,
 • vytvoriť podmienky pre ekologické chovanie svojich zamestnancov,
 • riadiť preznečisťovania prevádzku, servis vozidiel a skladovanie tovaru tak, aby dopady na životné prostredie boli pod kontrolou a čo najmenšie,  
 • prevenciou rizík a predchádzať možnostiam vzniku mimoriadnych situácií, ktorých dôsledky by mohli mať negatívny dopad na životné prostredie,
 • vykonávať riadne plánovanú preventívnu údržbu a minimalizovať tak negatívne environmentálne dopady spojené s prevádzkou vozidiel, strojov a zariadení,
 • každoročne stanovovať environmentálne ciele k naplneniu tejto politiky - splnenie stanovených cieľových hodnôt potom kontrolovať v rámci pravidelného ročného prieskumu integrovaného systému managementu,  
 • oznamovať túto politiku všetkým zamestnancom a predávať ju vhodnou formou verejnosti,
 • vyžadovať od zmluvných partnerov rešpektovanie tejto environmentálnej politiky.

 


Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2019

     Mapa webu      RSS kanál      XML Sitemap