Ochrana osobných údajov

Prehlásenie o ochrane osobných údajov

ESA LOGISTIKA, s.r.o. (ďalej len ako ESA) pristupuje k ochrane Vašich osobných údajov zodpovedne. Toto prehlásenie o ochrane osobných údajov sa týka spôsobu používania a spracúvania Vašich osobných údajov spoločnosťou ESA v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 (GDPR) o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, ktoré nadobudlo účinnosť dňa 25. mája 2018.

 

Jednotlivé zásady je možné prečítať a kopírovať z nasledujúcich odkazov:
Informácie pre obchodných partnerov, kontaktné osoby a návštevy
Informácie pre uchádzačov o zamestnanie

 

ESA bude vo vzťahu k Vašim osobným údajom a pre účely legislatívy týkajúcej sa ochrany osobných údajov, prevádzkovateľom údajov. Toto prehlásenie o ochrane osobných údajov popisuje, ako budú Vaše údaje získavané, spracúvané, poskytované a uchovávané  a aké sú Vaše práva vo vzťahu k týmto údajom.

1.     Informácie o spoločnosti

ESA LOGISTIKA, s.r.o.
sídlo: Diaľničná cesta 12, 903 01 Senec
identifikačné údaje: IČO: 35751622, DIČ: 2020253114

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 17781/B

2.     Aké osobné údaje získavame?

ESA získava a spracúva Vaše osobné údaje pre rôzne účely. ESA získava a spracúva kontaktné údaje v kontexte poskytovania svojich služieb svojim obchodným kontaktom, okrem iného:

Oslovenie (napr. pán, pani)

Titul

Meno a priezvisko

Pracovná pozícia

Adresa prevádzok

Služobné telefónne čísla

Služobné emailové adresy

Tieto údaje sú spracúvané pre nasledujúce účely:

aby sme Vás mohli kontaktovať;

aby sme mohli spracovať Vašu žiadosť;

aby sme mohli plniť zmluvu;

aby sme mohli spracovať Vašu objednávku a informovať Vás o jej stave.

3.     K čomu budeme tieto osobné údaje používať?

ESA získava a uchováva vyššie špecifikované údaje za účelom spracúvania Vašich údajov. Osobné údaje neposkytujeme tretím stranám, s ktorými nemáme uzatvorenú zmluvu o spracúvaní osobných údajov. S týmito stranami (sprostredkovatelia) uzatvárame potrebné zmluvy pre zaistenie bezpečnosti Vašich osobných údajov.

Ďalej tieto informácie neposkytujeme tretím stranám, pokiaľ to nevyžaduje a neumožňuje zákon.

Vaše osobné údaje budeme uchovávať v našom Systéme pre riadenie vzťahov so zákazníkmi (CRM). Prístup k Vaším osobným údajom uložených v týchto systémoch môžeme poskytnúť zamestnancom alebo pridruženým osobám, vrátane Hitachi Transport System Ltd.

4.     Odôvodnenie spracúvania údajov

Nariadenie GDPR je založené na špecifických princípoch, z ktorých vyplývajú podrobné povinnosti a obmedzenia. V skratke, osobné údaje musia byť:

Spracúvané zákonne, spravodlivo a transparentne („zákonnosť, spravodlivosť a transparentnosť“);

Získavané na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely („obmedzenie účelu“);

Primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah („minimalizácia údajov“);

Správne a aktualizované („správnosť);

Uchovávané po dobu nie dlhšiu, ako je nevyhnutné („minimalizácia uchovávania“);

Primerane zabezpečené („integrita a dôvernosť“).

Existujú tri dôvody, ktoré sú pravdepodobne najrelevantnejšie pre spracúvanie údajov v rámci ESA:

1.         Fyzická osoba dala svoj súhlas na spracúvanie údajov;

2.         Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy;

3.         Spracovanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa údajov.

5.     Právo dotknutej osoby na prístup k údajom

Ako dotknutú osoba máte práva, ktoré sú uvedené v legislatíve o ochrane osobných údajov, ktoré môžete vykonávať tak, že kontaktujete ESA na kontaktnej adrese uvedenej v bode 8.

Medzi Vaše práva vo vzťahu k Vašim osobným údajom patria najmä:

požadovať prístup k akýmkoľvek osobným údajom;

zabrániť spracúvaniu Vašich osobných údajov pre účely priameho marketingu;

požiadať o opravu nepresných osobných údajov;

právo požadovať vymazanie Vašich osobných údajov;

vzniesť námietku proti automatizovanému spracúvaniu alebo profilovaniu, z ktorého plynú právne účinky;

právo obdržať osobné údaje, ktoré o Vás uchovávame, v strojovom čitateľnom formáte.

6.     Technické a organizačné opatrenia

Prijali sme vhodné technické a organizačné opatrenia na ochranu Vašich osobných údajov proti nezákonnému spracúvaniu, napríklad prijali sme nasledujúce opatrenia:

Všetky osoby, ktoré môžu pre ESA spracúvať Vaše  osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť vo vzťahu k týmto údajom;

Vo všetkých našich systémoch používame stratégiu užívateľských mien a hesiel;

Používame „pseudonymizáciu “ a zaisťujeme šifrovanie osobných údajov, ak je k tomu dôvod;

Osobné údaje zálohujeme, aby sme ich mohli obnoviť v prípade fyzických alebo technických nehôd;

Pravidelne testujeme a hodnotíme naše opatrenia.

Naši zamestnanci boli poučení o dôležitosti ochrany osobných údajov.

7.     Doba uchovávania

ESA neuchováva osobné údaje na dobu dlhšiu ako je nevyhnutné pre účely, na ktoré boli poskytnuté alebo požadované zákonom.

8.     Sťažnosti

Otázky, komentáre a požiadavky vo vzťahu k tomuto prehláseniu o ochrane osobných údajov vítame, prosím adresujte ich na emailovú adresu ochranaosobnichudaju@esa-logistics.eu.

 


Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2019

     Mapa webu      RSS kanál      XML Sitemap