Hitachi Group

Korporátne krédo

Hlavným krédom Hitachi je neustále rozvíjať koncepty zakladateľov – ctiť zásady harmónie a úprimnosti, podporovať priekopníckeho ducha, pestovať neochvejnú hrdosť na príslušnosť k Hitachi a prospievať verejnosti prostredníctvom výnimočných pôvodných technológií a produktov.
Sme si hlboko vedomí toho, že podnikanie je súčasťou diania v spoločnosti, a preto tiež Hitachi, ako dobrý občan usiluje o vytvorenie skutočne prosperujúcej spoločnosti. Za týmto účelom vedie svoje korporátne aktivity poctivým a otvoreným spôsobom, podporuje harmóniu so životným prostredím a výrazne sa zapája do aktivít prispievajúcich k spoločenskému pokroku.
 

Vízia skupiny Hitachi

Budeme prispievať k riešeniu zásadných globálnych problémov a pokračovať v budovaní lepšej a bohatšej globálnej spoločnosti v súlade s ustávajúcim princípom Hitachi pri využití znalostí a technológií skupiny.
 

Politika spoločenskej zodpovednosti skupiny Hitachi

1. Záväzok spoločenskej zodpovednosti (SO)
  Skupina Hitachi, vrátane všetkých svojich vedúcich pracovníkov a rádových zamestnancov, považuje princíp spoločenskej zodpovednosti za dôležitú súčasť korporátnych aktivít a preto v súlade s touto politikou cíti spoluzodpovednosť za stály rozvoj spoločnosti a podnikania.
   
2. Príspevok spoločnosti prostredníctvom nášho podnikania
  Skupina Hitachi bude prispievať k budovaniu prosperujúcej a vitálnej spoločnosti poskytovaním bezpečných a vysoko kvalitných produktov a služieb prostredníctvom podnikateľských aktivít založených na vlastnom prvotriednom výskume, technológií a vývoji.
   
3. Zverejňovanie informácií a zapojenie zúčastnených strán
  Skupina Hitachi bude podávať otvorené a transparentné informácie s cieľom zachovať a rozvíjať vzťah vzájomnej dôvery medzi všetkými zúčastnenými stranami a bude smerom k nim zodpovedne využívať všetky dostupné spôsoby komunikácie.
   
4.  Korporátna etika a ľudské práva
  Skupina Hitachi bude prevádzať svoju činnosť podľa zásad poctivosti a úprimnosti, jednať s najvyšším rešpektom k ľudským právam a prejavovať vysoký zmysel pre korporátnu etiku na globálnom trhu, ktorý zahrňuje rozdielne kultúrne, morálne, etické a právne systémy.
   
5.  Ochrana životného prostredia
  Skupina Hitachi bude usilovať o minimalizáciu vplyvov na životné prostredie a o využitie zdrojov pre trvalý rozvoj spoločnosti, ktorá je v harmónii so životným prostredím.
   
6.  Korporátne občianske aktivity
   Skupina Hitachi bude podporovať spoločensky prospešné aktivity a ako správny občan tak prispievať k vytváraniu lepšej spoločnosti.
   
7. Pracovné prostredie
  Skupina Hitachi bude usilovať o vytvorenie príjemného a motivujúceho pracovného prostredia pre všetkých svojich zamestnancov a o plnú podporu tých zamestnancov, ktorí túžia po vnútornom naplnení a osobnom rozvoji prostredníctvom svojej práce.
   
8. Spoľahlivé obchodné partnerstvá
  Skupina Hitachi vynaloží všetko úsilie na podporu poctivých a zdravých obchodných praktík medzi našimi obchodnými partnermi prostredníctvom zvyšovania všeobecného vedomia spoločenskej zodpovednosti.
   

Čo znamená „Inspire the next“

„Spoločnosť sa mení. Hitachi ju transformuje.“

Predstavou je vytvárať lepšiu spoločnosť a umožňovať bohatší život v nej poskytovaním produktov, systémov a služieb prinášajúcich nové hodnoty a potenciál založený na najnovších technologických postupoch predovšetkým v oblasti poznania a informačných technológií.

Našou misiou je poznať reálne potreby spoločnosti a našich zákazníkov, nastaviť a dosiahnuť ciele, ktoré tieto potreby prekonajú. Vyvíjame a aplikujeme nové technológie, bez toho aby sme boli zviazaní tradičným myslením. Zameriavame svoje úsilie na oblasti komunikačných technológií a služieb. Sme odhodlaní pustiť sa do nových oblastí podnikania. Spoločným cieľom našej korporácie je harmonické spojenie ochrany životného prostredia a ekonomického rastu.

Podporujeme a budujeme také hodnoty, vďaka ktorým má naša spoločnosť dôveru svojich zákazníkov aj verejnosti a je spoločnosťou plne zodpovednou za svoje činy. Ponúkame široké spektrum komplexných systémov s využitím všetkých našich znalostí a technológií pre zaistenie špecifických potrieb. Našim cieľom je ponúkať najúplnejšie systémové riešenia, ktoré budú funkčné v dlhodobom horizonte pre širokú verejnosť a spoločnosť ako celok.

Hitachi chce byť katalyzátorom meniacej sa spoločnosti. Ako sa mení spoločnosť, mení sa aj Hitachi.

O „Inšpirácii“

Slovo „inšpirácia“ pochádza z latinského slovesa „spirae“, čo znamená „dýchať“. Okrem významov ako „nadýchnuť sa“ a „povzbudiť“ má tiež ďalšie významy spojené so životom samotným, ako napr. „pozdvihnúť ducha“ alebo „posíliť“.


„Budúci“

Za slovom „budúci“ už nie je nič, pretože chceme inšpirovať našich akcionárov a všetkých tých, ktorí čítajú naše oficiálne prehlásenie k tomu, aby sami podľa svojho uváženia doplnili slová ako „éra“, „spoločnosť“, „myšlienka“, „produkt“, „systém“ alebo „riešenie“. Jedným z prvotných cieľov nášho prehlásenia je dosiahnuť to, že sa na jeho tvorbe podieľajú aj ostatní.

viac informácií:
 

www.hitachi.eu/


Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2019

     Mapa webu      RSS kanál      XML Sitemap