Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

 

  1. Dodávateľ/zhotoviteľ/predávajúci/poskytovateľ je povinný dodržiavať zákazy, obmedzenia a povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, najmä je však povinný postupovať tak, aby práce a služby podľa tejto zmluvy/dohody/objednávky nedodával alebo neposkytoval prostredníctvom fyzickej osoby, ktorá je nelegálne zamestnaná.
  2. Dodávateľ/zhotoviteľ/predávajúci/poskytovateľ vyhlasuje, že práce a služby, ktoré bude poskytovať na základe tejto zmluvy/dohody/objednávky, bude po celý čas jej platnosti a účinnosti dodávať alebo poskytovať len prostredníctvom fyzickej osoby, ktorú zamestnáva v súlade s právnou úpravou platnou v Slovenskej republiky a súčasne vyhlasuje, že žiadnu službu alebo prácu alebo jej časť nedodá alebo neposkytne prostredníctvom fyzickej osoby, ktorá je nelegálne zamestnaná.
  3. Dodávateľ/zhotoviteľ/predávajúci/poskytovateľ je povinný na požiadanie objednávateľa/odberateľa/kupujúceho/príjemcu bezodkladne poskytnúť v požadovanom rozsahu doklady (napríklad registračný list fyzickej osoby do Sociálnej poisťovne) a osobné údaje fyzických osôb, prostredníctvom ktorých dodáva prácu alebo poskytuje službu podľa tejto zmluvy/dohody/objednávky, ktoré sú potrebné na to, aby objednávateľ/odberateľ/kupujúci/príjemca mohol skontrolovať, či dodávateľ/zhotoviteľ/predávajúci/poskytovateľ neporušuje zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu, t. j. podľa zákona č. 82/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov. V prípade, ak bude práce alebo služby vykonávať cudzinec, t. j. každý, kto nie je štátnym občanom Slovenskej republiky, vrátane osoby bez štátnej príslušnosti, je dodávateľ/zhotoviteľ/predávajúci/poskytovateľ povinný pred začatím vykonávania prác alebo služieb cudzincom bezodkladne poskytnúť objednávateľovi/odberateľovi/kupujúcemu/príjemcovi v potrebnom rozsahu aj doklady preukazujúce oprávnenie cudzinca na pobyt na území Slovenskej republiky, ako aj oprávnenie na vykonávanie práce na území Slovenskej republiky (napríklad povolenie na pobyt, povolenie na zamestnanie, doklad o pobyte). Žiadosť o poskytnutie dokladov a osobných údajov, ako aj samotné doklady a osobné údaje, je možné doručiť aj v elektronickej forme na určenú e-mailovú adresu. Dodávateľ vyhlasuje, že je oprávnený poskytnúť odberateľovi osobné údaje fyzickej osoby v rozsahu a za podmienok uvedených v tomto bode, pričom ak je na takéto poskytnutie potrebný súhlas danej fyzickej osoby (ako dotknutej osoby), dodávateľ/zhotoviteľ/predávajúci/poskytovateľ je povinný vopred preukázateľným spôsobom získať takýto súhlas, ak mu takáto povinnosť vyplýva z osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov (najmä zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Zmluvné strany sa súčasne dohodli, že zabezpečia primeranú ochranu osobných údajov v rozsahu vyplývajúcom z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov (najmä zákon č. 122/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov). Dodávateľ/zhotoviteľ/predávajúci/poskytovateľ sa zaväzuje, že osobné údaje poskytnuté zo strany objednávateľa/odberateľa/kupujúceho/príjemcu nebude poskytovať, sprístupňovať a zverejňovať tretím osobám.
  4. Ak dodávateľ/zhotoviteľ/predávajúci/poskytovateľ poruší povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy/dohody/objednávky alebo z osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov, a z uvedeného dôvodu bude objednávateľovi/odberateľovi/kupujúcemu/príjemcovi uložená pokuta alebo iná sankcia za porušenie zákazu prijať prácu alebo službu poskytnutú dodávateľom/zhotoviteľom/predávajúcim/poskytovateľom prostredníctvom fyzickej osoby nelegálne zamestnanej, zaväzuje sa dodávateľ/zhotoviteľ/predávajúci/poskytovateľ uhradiť objednávateľovi/odberateľovi/kupujúcemu/príjemcovi škodu tým spôsobenú, a to vrátane škody spôsobenej uhradením pokuty alebo inej sankcie uloženej príslušným orgánom verejnej správy. Dodávateľ/zhotoviteľ/predávajúci/poskytovateľ je povinný uhradiť objednávateľovi/odberateľovi/kupujúcemu/príjemcovi skutočnú škodu, ktorá mu vznikla, a to najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia faktúry spolu so žiadosťou o uhradenie spôsobnej škody. Jedným z podkladov pre určenie skutočnej škody spôsobenej objednávateľovi/odberateľovi/kupujúcemu/príjemcovi bude aj kópia právoplatného rozhodnutia príslušného orgánu verejnej správy o uložení pokuty alebo inej sankcie za porušenie zákazu prijať prácu alebo službu poskytnutú zhotoviteľom prostredníctvom fyzickej osoby nelegálne zamestnanej.
  5. V prípade, ak by objednávateľovi/odberateľovi/kupujúcemu/príjemcovi vznikla povinnosť podľa osobitného všeobecne záväzného právneho predpisu (napríklad Zákonník práce) poskytnúť hosťujúcemu zamestnancovi splatnú mzdu alebo jej časť v sume, v ktorej nebola vyplatená zo strany dodávateľa/zhotoviteľa/kupujúceho/poskytovateľa alebo iného povinného subjektu, je objednávateľ/odberateľ/kupujúci/príjemca oprávnený požadovať od dodávateľa/zhotoviteľa/predávajúceho/poskytovateľa náhradu splatnej mzdy alebo jej časti, ktorá bola zo strany objednávateľa/odberateľa/kupujúceho/príjemcu poskytnutá hosťujúcemu zamestnancovi, a to do 15 dní odo dňa doručenia faktúry dodávateľovi/zhotoviteľovi/predávajúcemu/poskytovateľovi spolu so žiadosťou o poskytnutie danej náhrady mzdy alebo jej časti.


Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2019

     Mapa webu      RSS kanál      XML Sitemap